Inloggen gebruikers

Aandacht voor talentontwikkeling in de klas

Wat is de meerwaarde hiervan? En wat zijn belangrijke voorwaarden om Talentontwikkeling op school vorm te geven?

Basisscholen hebben een belangrijke taak om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op hun toekomst. Een toekomst die verder vorm krijgt met de overgang van de basisschool naar middelbaar onderwijs. Naast een goede basis aan schoolvaardigheden zoals rekenen, taal en begrijpend lezen zijn er ook andere factoren die bepalend zijn voor het succes van leerlingen op de middelbare school. 

Talenten en kwaliteiten

Een belangrijke rol spelen ook de talenten en kwaliteiten van het kind. Deze komen tot uiting in gedrag en competenties. Denk bijvoorbeeld aan het talent om iets te ordenen, een probleem op te lossen of om met anderen samen te werken. Een talent is ingegeven door de manier waarop een leerling naar de wereld kijkt, zijn of haar persoonlijkheid, waar zijn of haar affiniteiten en voorkeuren liggen en wat hij of zij belangrijk vindt.

Iedereen heeft talenten

Binnen het Talentenkompas definiëren we talent als het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen. Iedereen heeft talenten! Dit is niet alleen weggelegd voor een selecte groep van ‘hoogvliegers’. Waar een kind goed in is, heeft niet alleen te maken met cognitieve vermogens, maar ook met de persoonlijkheid van het kind, zijn of haar interesses en sociaal-emotioneel welbevinden.

Om leerlingen zo goed mogelijk op weg te helpen, is het daarom goed om te weten wat bij een kind past. En wat een leerling nodig heeft om zo goed mogelijk tot zijn recht te komen op school.

Aandacht hebben voor talenten helpt op die manier om:

  • hem of haar zoveel mogelijk te motiveren in de klas
  • zelfvertrouwen te vergroten; ieder kind is uniek en je mag zijn wie je bent!
  • inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind
  • aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van een kind
  • de leerling te betrekken (zelfregie te geven) over zijn of haar eigen ontwikkeling

Randvoorwaarden zijn:

Inzicht in talenten van kinderen

Talentontwikkeling betekent naar een leerling kijken vanuit een breder perspectief. Dit betekent dat er aandacht is voor meer aspecten dan alleen de schoolprestaties. Welke talenten zijn er? En heb ik zicht op alle factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een kind?

Inzicht in je eigen perceptie van een leerling

Op welke manier kijk je zelf als leerkracht naar een leerling? Ze zeggen weleens: “daar waar een oordeel begint, eindigt de waarneming”. Ieder mens kijkt naar de wereld door zijn eigen ‘gekleurde’ bril. Door aandacht te hebben voor de manier waarop je een leerling waarneemt, is het ook mogelijk om hier kritisch bij stil te staan. “Welke talenten en aandachtspunten neem ik waar en welke zie ik mogelijk over het hoofd?”

Creëren van een klimaat van veiligheid en vertrouwen

Voor de meeste scholen een vanzelfsprekendheid. Aandacht hebben voor het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen betekent aandacht hebben voor hun beleving. Bijvoorbeeld de manier waarop zij zich voelen in de klas; in het contact met de leerkracht of klasgenoten of thuis, in de interactie met ouders. Hoe ervaart het kind de sfeer? Voelt hij of zij zich gesteund? Heeft de leerling het gevoel dat hij of zij zichzelf mag zijn of is er snel een oordeel?

Talentenkompas heeft als doel om leerkrachten te faciliteren in het vormgeven van talentontwikkeling in de klas en in het voeren van talentgesprekken (met zowel leerlingen zelf als met ouders). De resultaten van de Talentenkompas rapportage helpen om een ‘ander type’ gesprek te voeren. Een gesprek over talenten! Een gesprek waarin de leerling zelf centraal staat en waarin er niet alleen aandacht is voor prestaties.

De resultaten helpen bovendien om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Dit maakt het makkelijker om een goed gesprek te voeren over talenten en om aanwezige talenten te herkennen en te benoemen. Doordat sociaal-emotioneel welbevinden zo’n belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van een leerling heeft deze pijler een belangrijk aandeel in de Talentmeting

Wil je meer weten?

Bel voor informatie over talentontwikkeling direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.