Meer informatie

Talentenkompas is een online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en groep 8. Het brengt de talenten, intellectuele capaciteiten, interesses en belevingswereld van uw kind in beeld. Het biedt u aanknopingspunten voor het best passende brugklas niveau. Daarnaast geeft Talentenkompas informatie die u kunt benutten om de omstandigheden te creëren waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.  

Talentenkompas hanteert de volgende definitie voor het begrip talent: 

“Het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen (gevoed door persoonlijkheid, affiniteit, sociaal emotionele ontwikkeling en intellectuele capaciteiten)”.

Het uitgangspunt van Talentenkompas is niet óf uw kind talent heeft, maar: waarín! Door de focus op unieke karakteristieken en talenten wordt uw kind bekrachtigd in zijn of haar mogelijkheden.

 

Wijzer op weg

De inhoud van het rapport

Méér dan een brugklas indicatie!

Talentenkompas geeft u op een veelzijdige manier inzicht in de achtergronden van de prestaties van uw kind. Op basis van de intellectuele capaciteitentests krijgt u een indicatie van het best passende niveau van de vervolgopleiding/ brugklas voor uw kind. Deze indicatie wordt aangevuld met een aantal factoren die van invloed kunnen zijn. Deze informatie geven u als ouders aanknopingspunten om uw kind nog beter op weg te helpen. 

Talentenkompas kijkt verder dan de schoolprestaties van uw kind, zoals bijvoorbeeld op school en met CITO gebeurt. Het geeft inzicht in de manier waarop de prestaties van uw kind tot stand komen, waardoor u beter kunt kiezen voor een vervolgopleiding na groep 8.

Talenten


Talentenkompas geeft u inzicht in de talenten van uw kind. Zijn of haar talenten zijn opgedeeld in 5 categorieën:

 1. Persoonlijke oriëntatie
 2. Omgaan met anderen 
 3. Organiseren en structuur aanbrengen
 4. Fysieke oriëntatie
 5. Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen  


Uit de resultaten leidt u af met hoeveel gemak of hoeveel moeite uw kind een talent kan ontwikkelen. Hoge scores op een categorie duiden erop dat het uw kind van nature gemakkelijk afgaat. Uw kind heeft talent op dat gebied. Lagere scores geven een indicatie dat het uw kind mogelijk wat meer energie en inspanning zal kosten om zich op het betreffende gebied te ontwikkelen. Mogelijk heeft uw kind hier baat bij wat extra ondersteuning en begeleiding.    

Lekker in je vel zitten


Vanuit de belevingswereld van uw kind, met alle denkbeelden die te maken hebben met zijn/haar gevoel van eigenwaarde,  geeft Talentenkompas antwoord op vragen zoals: 

 • Hoe tevreden is mijn kind over zijn/haar prestaties? 
 • Hoe ervaart mijn kind de relatie met de leerkracht?
 • Hoeveel vertrouwen heeft mijn kind in zichzelf?
 • Geef ik mijn kind als ouder voldoende ondersteuning? 

Verborgen verlangens


Talentenkompas brengt in beeld waarmee uw kind zich graag bezighoudt:

 • Muziek
 • Taal en woorden, 
 • Vormgeving en kunstzin, 
 • Puzzelen en redeneren 
 • Natuur en buitenleven  
 • Sport en spel
 • Ordenen en verzamelen

Eigen plaats op de ranglijst

Talentenkompas geeft inzicht in de intellectuele capaciteiten van uw kind. Zijn of haar prestaties in het oplossen van problemen en het opnemen en verwerken van informatie worden uitgedrukt in relatie tot de prestaties van andere kinderen uit groep 7 of 8 op dezelfde (denk)opdrachten. 

Slim of wijs?

Binnen Talentenkompas wordt o.a. gebruikt gemaakt van intellectuele capaciteitentests.
Wat is het verschil tussen een capaciteitentest en een schoolvorderingentest als CITO?

  Capaciteitentest Schoolvorderingentest
Voorbeeld Talentenkompas CITO
Gebaseerd op Inzicht Aangeleerde kennis
Vraagstelling Zeer divers Op school geleerde kennis; m.n. reken- en taalopgaven
Geldigheid uitkomst Lange(re) tijd Korte tijd
Bijzonderheden In grote mate onafhankelijk van andere vermogens dan intellectuele Sterk afhankelijk van andere vermogens (taalvaardigheid, geheugen, concentratie en werkhouding) van het kind en het beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

iStock_000011220019Medium

overzicht

Resultaten in één oogopslag

Het aanbevolen niveau van de vervolgopleiding/brugklas van uw kind wordt aan u gepresenteerd in één afbeelding. 

Uiteraard worden ook alle andere scores in de Talentenkompas rapportage overzichtelijk weergegeven.

Onvergelijkbaar

Elk kind is anders! Talentenkompas geeft aan waar uw kind zich prettig bij voelt en zijn/haar aandacht naar uitgaat: 

 • Wat past bij mij? 
 • Wat vind ik leuk om te doen?
 • Waar ben ik goed in? 
 • Waar ben ik onzeker over?

Vaak is dit een mix van dingen. Ook gebieden waar de aandacht minder naar uitgaat kunnen in het dagelijkse leven van belang zijn. Hier kan uw kind wellicht wat hulp en steun gebruiken.

Over de test

iStock_000002426668Small

iStock_000001860717Small

Talentenkompas = meten met verschillende tests en vragenlijsten

 

De online meting bestaat uit zeven capaciteitentests en drie persoonlijkheidsvragenlijsten en richt zich op:

 • Intellectuele vermogens
 • Persoonlijkheid
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Interesses

Deze tien onderdelen geven een multidimensioneel beeld van uw kind. Talentenkompas kijkt verder dan enkel intellectuele vermogens of het feitelijk kennisniveau. Aspecten zoals werkhouding, sociaal-emotioneel welbevinden, interesses en gevoel van eigenwaarde worden tevens meegenomen in het onderzoek.

Niet alleen het verstand telt 

 

De indicatie die Talentenkompas geeft voor de best aansluitende vervolgopleiding is gebaseerd op de intellectuele vermogens van uw kind. Deze indicatie wordt aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben in het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen het brugklasadvies versterken of matigen.

Deze vier factoren zijn:

 • Leer- en werkhouding 
 • Taakgerichtheid  
 • Geloof in eigen kunnen  
 • Thuisomgeving 

 

Redeneren met taal, cijfers en beelden


De intellectuele vermogens worden onderzocht op de gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid) 
 • Ruimtelijk inzicht
 • Logisch redeneren

Waarheid en waarde 

 

Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen die gesteld worden op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit. 

Voor het afnemen gelden bepaalde richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen. Meer hierover bij ‘Waar u rekening mee moet houden bij het invullen'. 

Hoe gaat het invullen?

Hoe lang is mijn kind met het invullen bezig?


Het eerste onderdeel, bestaande uit zeven capaciteitentests, duurt ongeveer een uur en het tweede onderdeel, bestaande uit  drie persoonlijkheidsvragenlijsten, duurt ongeveer 50 minuten. In totaal duurt de afname dus bijna 2 uur. 

Kan mijn kind ook pauzeren of stoppen tussen de testen?

Jazeker. Het testsysteem onthoudt de ingevulde antwoorden en houdt ook de tijd bij. Als het nodig is, kan uw kind daarom op elk moment stoppen of pauzeren. Echter, omwille van de concentratie van uw kind is het sterk aanbevolen dat hij/zij een testonderdeel in één keer afmaakt en tussen de tests en vragenlijsten door pauzeert. 

Waar u rekening mee moet houden bij het invullen


Legt u voor de test geen druk op de schouders van uw kind. Het is belangrijk dat uw kind in een rustige omgeving ongestoord alle tests en vragenlijsten kan invullen. Probeer een ruimte te creëren waarin uw kind zo min mogelijk afgeleid kan worden en zich goed kan concentreren. Omwille van de betrouwbaarheid van de resultaten mag uw kind niet geholpen worden bij het invullen van de vragen. 

Dyslexie

Talentenkompas is geen instrument om dyslexie, discalculie, aandachtsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen te bepalen of op te sporen.
De resultaten, bijvoorbeeld een score op de intellectuele capaciteiten die achterblijft bij de schoolprestaties die uw kind doorgaans levert, kunnen wel aanleiding zijn om dergelijke aspecten verder te onderzoeken. 

In de meeste gevallen kunnen kinderen met dyslexie Talentenkompas prima gebruiken. Houdt u er dan wel rekening mee dat uw kind langer over het invullen kan doen dan de richttijden.
De scores op de intellectuele capaciteitentests kunnen lager uitvallen, omdat die geschreven opdrachten bevatten en in sommige tests taalvaardigheid gemeten wordt. In dat geval kunt u de resultaten beschouwen als de minimale capaciteit.
Belangrijk om daarbij te weten, is dat de brugklas indicatie berekend wordt op basis van de scores op de intellectuele capaciteitentests die uw kind gemaakt heeft. Daarbij wordt geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie. 

Hoe is Talentenkompas ontstaan?

Talentenkompas is ontwikkeld door psychologen van iScreen. Al ruim tien jaar ontwikkelen zij psychologische tests voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs; inmiddels hebben meer dan 120.000 mensen de tests gemaakt. Bijzonder in het portfolio van iScreen zijn de specifieke tests (bijvoorbeeld een test voor reddingswerkers om het vermogen tot verwerken van stressvolle gebeurtenissen te meten) en de unieke samengestelde testseries (bijvoorbeeld de testserie ‘Competentie Matcher’ die competenties van werknemers in beeld brengt).

Talentenkompas is ook een voorbeeld van een instrument dat samengesteld is uit meerdere online tests en vragenliijsten. Kenmerkend voor de methodiek zijn drie elementen:

 • het meten op verschillende inhoudelijke gebieden (zoals persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en welbevinden) 
 • het meten met verschillende vraagstelling en antwoordcategorieën (soorten van tests). 
 • het combineren van de uitkomsten van deze metingen tot resultaten waaraan bedrijf, overheidsinstantie of school praktisch behoefte heeft, zoals competenties, talenten of schoolkeuzes. 

De methodiek van Talentenkompas levert dus altijd maatwerk.

Steeds meer verschuift de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiding naar werknemer. Ook verschuift de aandacht steeds meer van beheersing van taken van een werknemer naar de ontplooiing van de talenten van een werknemer. Online testinstrumenten spelen een belangrijke rol omdat zij een praktisch en gedegen inzicht geven in ieders sterkten en zwakten. 

Ook binnen het onderwijs is de tendens dat er een steeds verantwoordelijker rol voor ouder en kind is weggelegd in het keuzeproces.  

Daarom is het van belang dat ouders en kinderen toegang hebben tot en de beschikking hebben over praktische, ondersteunende instrumenten die hen helpen bij dat keuzeproces en die hen de mogelijkheid bieden om daadwerkelijk de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Talentenkompas helpt bij uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen waar interesses liggen en compenseren waar een kind minder talent heeft. 

iStock_000016227076Medium