Meer informatie

Talentenkompas is een online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Dit instrument helpt u om met een geringe tijdsinvestering zicht te krijgen op alle belangrijke aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind. 

Talentenkompas brengt de intellectuele capaciteiten, talenten, interesses en het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind in beeld. Deze informatie biedt aanknopingspunten bij:

 • het creëren van omstandigheden waarin een leerling in groep 7 of 8 zich optimaal kan ontwikkelen.
 • een waardevol, inzicht bevorderend gesprek met ouders, school en leerkracht.
 • een goed gesprek met ouders en het kind zelf in het kader van zijn of haar welbevinden, interesses of talenten.  

Talentenkompas hanteert de volgende definitie voor het begrip talent: 

“Het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen (gevoed door persoonlijkheid, affiniteit, sociaal emotionele ontwikkeling en intellectuele capaciteiten)”.

Het uitgangspunt van Talentenkompas is niet óf een leerling talent heeft, maar: waarín! Door de focus op unieke karakteristieken en talenten wordt een kind bekrachtigd in zijn of haar mogelijkheden.

 

Wijzer op weg

De inhoud van het rapport

Brugklas indicatie


Talentenkompas geeft op een veelomvattende manier inzicht in de achtergronden van de ontwikkeling van kinderen in groep 7 en 8. Op basis van de resultaten op de intellectuele capaciteitentests krijgt u een indicatie van de best passende vervolgopleiding. Dit wordt aangevuld met een aantal bepalende factoren, zoals de leer- en werkhouding en het vertrouwen in eigen kunnen.  

Talentenkompas kijkt verder dan schoolprestaties. U krijgt inzicht in de manier waarop de prestaties van een leerling tot stand komen, waardoor het mogelijk is om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden.

Talenten


Talentenkompas geeft u inzicht in de talenten van een kind. Zijn of haar talenten zijn opgedeeld in 5 categorieën:

 1. Persoonlijke oriëntatie 
 2. Omgaan met anderen 
 3. Organiseren en structuur aanbrengen
 4. Fysieke oriëntatie 
 5. Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen 


Uit de resultaten leidt u af met hoeveel gemak of hoeveel moeite een leerling een talent kan ontwikkelen. Hoge scores op een categorie duiden erop dat iets een leerling van nature gemakkelijk afgaat. De leerling heeft talent op dat gebied. Lagere scores geven een indicatie dat het de leerling meer energie en inspanning zal kosten om zich op het betreffende gebied te ontwikkelen. Mogelijk heeft een leerling hier baat bij wat extra ondersteuning en begeleiding.    

Lekker in je vel zitten


Vanuit de belevingswereld van uw leerling en alle denkbeelden die te maken hebben met zijn of haar gevoel van eigenwaarde, geeft Talentenkompas antwoord op vragen zoals: 

 • Hoe tevreden is een kind over zijn/haar prestaties? 
 • Hoe ervaart het kind de relatie met klasgenoten?
 • Hoeveel zelfvertrouwen heeft een kind?
 • In hoeverre voelt een kind zich gesteund door thuis? 

Verborgen verlangens


Talentenkompas brengt in beeld waarmee een kind zich graag bezighoudt:

 • Muziek
 • Taal en woorden
 • Vormgeving en kunstzin
 • Puzzelen en redeneren 
 • Natuur en buitenleven  
 • Sport en spel
 • Ordenen en verzamelen

Eigen plaats op de ranglijst

Talentenkompas geeft inzicht in de intellectuele capaciteiten van een kind. Zijn of haar prestaties in het oplossen van problemen en het opnemen en verwerken van informatie worden uitgedrukt in relatie tot de prestaties van andere kinderen uit groep 7 en 8 op dezelfde (denk)opdrachten. 

Slim of wijs?

Binnen Talentenkompas wordt o.a. gebruikt gemaakt van intellectuele capaciteitentests.
Wat is het verschil tussen een capaciteitentest en een schoolvorderingentest als CITO?

  Capaciteitentest Schoolvorderingentest
Voorbeeld Talentenkompas CITO
Gebaseerd op Inzicht Aangeleerde kennis
Vraagstelling Zeer divers Op school geleerde kennis; met name reken- en taalopgaven
Geldigheid uitkomst Lange(re) tijd Korte tijd
Bijzonderheden In grote mate onafhankelijk van andere vermogens dan intellectuele Sterk afhankelijk van andere vermogens (taalvaardigheid, geheugen, concentratie en werkhouding) van het kind en het beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

iStock_000011220019Medium

overzicht

Resultaten in één oogopslag

Het niveau van de aanbevolen vervolgopleiding/ brugklas wordt in één afbeelding aan u gepresenteerd. 

Daarnaast worden uiteraard ook alle andere scores overzichtelijk weergegeven in de Talentenkompas rapportage.

Onvergelijkbaar

Elk kind is anders! Talentenkompas geeft aan waar een leerling zich prettig bij voelt en waar zijn/haar aandacht naar uitgaat: 

 • Wat past bij mij? 
 • Wat vind ik leuk om te doen?
 • Waar ben ik goed in? 
 • Waar ben ik onzeker over?

Vaak is dit een mix van dingen. Ook gebieden waar de aandacht minder naar uitgaat kunnen in het dagelijkse leven van belang zijn. Hier kan een kind wellicht wat hulp en steun gebruiken.

Over de test

iStock_000002426668Small

iStock_000001860717Small

Talentenkompas = meten met verschillende tests en vragenlijsten

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteitentests en drie persoonlijkheidsvragenlijsten en richt zich op:

 • Intellectuele vermogens
 • Persoonlijkheid
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Interesses

Deze tien onderdelen geven een multidimensioneel beeld van een leerling. Talentenkompas kijkt verder dan enkel intellectuele vermogens of het feitelijk kennisniveau van een leerling. Aspecten als werkhouding, sociaal-emotioneel welbevinden, interesses en gevoel van eigenwaarde worden tevens meegenomen in het onderzoek.

Niet alleen het verstand telt 

 

De indicatie die Talentenkompas geeft voor de best aansluitende vervolgopleiding is, in tegenstelling tot de CITO-toets, gebaseerd op de intellectuele vermogens van de leerling. Deze indicatie wordt echter aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben bij het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen de brugklas indicatie versterken of matigen.

Deze vier factoren zijn:

 • Leer- en werkhouding 
 • Taakgerichtheid  
 • Geloof in eigen kunnen  
 • Thuisomgeving

 

Redeneren met taal, cijfers en beelden


De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid) 
 • Ruimtelijk inzicht
 • Logisch redeneren

Waarheid en waarde 


Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit. 

Voor het afnemen gelden richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen. Meer hierover bij ‘Waar u rekening mee moet houden bij het invullen'.

Hoe gaat het invullen?

Hoe lang is een kind met het invullen bezig?


Het eerste onderdeel, bestaande uit zeven capaciteitentests, duurt ongeveer een uur. Het tweede onderdeel, bestaande uit drie persoonlijkheidsvragenlijsten, duurt ongeveer 50 minuten. In totaal duurt de afname ongeveer 2 uur.  

Is pauzeren of stoppen mogelijk tussen de testen?

Jazeker. Het testsysteem onthoudt de ingevulde antwoorden en houdt ook de tijd bij. Als het nodig is, kan een leerling daarom op elk moment stoppen of pauzeren. Echter, omwille van de concentratie van een leerling is het sterk aanbevolen dat hij/zij een testonderdeel in één keer afmaakt en tussen de tests en vragenlijsten door pauzeert.

Waar u rekening mee moet houden bij het invullen

 

Legt u voor de test geen druk op de schouders van de kinderen. Het is belangrijk dat zij in een rustige omgeving ongestoord alle tests kunnen maken. Probeer een ruimte te creëren waarin zij zo min mogelijk afgeleid kunnen worden en zich goed kunnen concentreren. Omwille van de betrouwbaarheid van de resultaten mogen kinderen inhoudelijk niet geholpen worden bij het beantwoorden van de vragen. 

Dyslexie

Talentenkompas is voor kinderen uit groep 7 en 8. Het is geen instrument om dyslexie, discalculie, aandachtsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen te bepalen of op te sporen. 
De resultaten kunnen wel aanleiding zijn om dergelijke aspecten verder te onderzoeken. 

In de meeste gevallen kunnen kinderen met dyslexie Talentenkompas prima gebruiken. Houdt u er dan wel rekening mee dat een kind langer over het invullen kan doen dan de gegeven richttijden.
De scores op de intellectuele capaciteitentests kunnen negatiever uitvallen, omdat deze tests geschreven opdrachten bevatten en soms specifiek taalvaardigheid meten. In dit geval kunt u de resultaten beschouwen als de minimale capaciteit.
Belangrijk daarbij om te weten is dat de brugklas indicatie uitgaat van de scores van de leerling op de intellectuele capaciteiten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie. 

Hoe is Talentenkompas ontstaan?

Talentenkompas is ontwikkeld door psychologen van iScreen. Al ruim tien jaar ontwikkelen zij psychologische tests voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Inmiddels hebben meer dan 120.000 mensen de tests gemaakt. Bijzonder in het portfolio van iScreen zijn de specifieke tests (bijvoorbeeld een test voor reddingswerkers om het vermogen tot verwerken van stressvolle gebeurtenissen te meten) en de unieke samengestelde testseries (bijvoorbeeld de testserie ‘Competentie Matcher’ die competenties van werknemers in beeld brengt).

Talentenkompas is ook een voorbeeld van een instrument dat samengesteld is uit meerdere online tests en vragenliijsten. Kenmerkend voor de methodiek zijn drie elementen: 

 • het meten op verschillende inhoudelijke gebieden (zoals persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en welbevinden) 
 • het meten met verschillende vraagstelling en antwoordcategorieën (soorten van tests) 
 • het combineren van de uitkomsten van deze metingen tot resultaten waaraan bedrijf, overheidsinstantie of school praktisch behoefte heeft, zoals competenties, talenten of schoolkeuzen 

De methodiek van Talentenkompas levert dus altijd maatwerk en het helpt je bij uitbouwen waar een kind goed in is, opbouwen waar interesses liggen en compenseren waar het minder talent heeft.

iStock_000016227076Medium