Meer informatie

Talentenkompas biedt inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. Dit online meetinstrument brengt het geheel van talenten, intellectuele capaciteiten, interesses en het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen in kaart en kijkt daarmee verder dan intellectuele vermogens of feitelijke kennis. 

Talentenkompas hanteert de volgende definitie voor het begrip talent: 

“Het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen (gevoed door persoonlijkheid, affiniteit, sociaal emotionele ontwikkeling en intellectuele capaciteiten)”.

Het uitgangspunt van Talentenkompas is niet óf een leerling talent heeft, maar: waarín! Door de focus op unieke karakteristieken en talenten wordt een leerling bekrachtigd in zijn of haar mogelijkheden.

 

 

Wijzer op weg

De inhoud van het rapport

Brugklas indicatie

Talentenkompas geeft u op een veelzijdige manier inzicht in de achtergronden van de prestaties van leerlingen. Op basis van de resultaten op de intellectuele capaciteitentests krijgt u een indicatie van de best passende vervolgopleiding. Dit wordt aangevuld met een aantal bepalende factoren, zoals de leer- en werkhouding en motivatie van een kind. 

Talentenkompas kijkt verder dan de schoolprestaties, zoals bijvoorbeeld CITO dit doet. U krijgt inzicht in de manier waarop de prestaties van een leerling tot stand komen, waardoor een goed gefundeerde keuze voor een vervolgopleiding na groep 8 mogelijk is.

Talenten

Talenten zijn in Talentenkompas opgedeeld in 5 categorieën:

 1. Persoonlijke oriëntatie
 2. Omgaan met anderen 
 3. Organiseren en structuur aanbrengen
 4. Fysieke oriëntatie
 5. Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen 


Uit de resultaten leidt u af met hoeveel gemak of hoeveel moeite een leerling een talent kan ontwikkelen. Hoge scores op een categorie duiden erop dat iets een leerling van nature gemakkelijk afgaat. De leerling heeft talent op dat gebied. Lagere scores geven een indicatie dat het de leerling meer energie en inspanning zal kosten om zich op het betreffende gebied te ontwikkelen. Mogelijk heeft een leerling hier baat bij wat extra ondersteuning en begeleiding.     

Lekker in je vel zitten


Vanuit de belevingswereld van uw leerling en alle denkbeelden die te maken hebben met zijn of haar gevoel van eigenwaarde, geeft Talentenkompas antwoord op vragen zoals: 

 • Hoe tevreden is deze leerling over zijn/haar prestaties? 
 • Hoe ervaart de leerling de relatie met de leerkracht?
 • Hoeveel vertrouwen heeft de leerling in zichzelf?
 • In hoeverre voelt de leerling zich gesteund door thuis? 

Verborgen verlangens


Talentenkompas brengt in beeld waarmee uw leerling zich graag bezighoudt:

 • Muziek
 • Taal en woorden 
 • Vormgeving en kunstzin 
 • Puzzelen en redeneren 
 • Natuur en buitenleven  
 • Sport en spel
 • Ordenen en verzamelen

Eigen plaats op de ranglijst

Talentenkompas geeft inzicht in de intellectuele capaciteiten van uw leerling. Zijn of haar prestaties in het oplossen van problemen en het opnemen en verwerken van informatie worden uitgedrukt in relatie tot de prestaties van andere kinderen op dezelfde (denk)opdrachten. 

Slim of wijs?

Binnen Talentenkompas wordt o.a. gebruikt gemaakt van intellectuele capaciteitentests.
Wat is het verschil tussen een capaciteitentest en een schoolvorderingentest als CITO?

  Capaciteitentest Schoolvorderingentest
Voorbeeld Talentenkompas CITO
Gebaseerd op Inzicht Aangeleerde kennis
Vraagstelling Zeer divers Op school geleerde kennis; m.n. reken- en taalopgaven
Geldigheid uitkomst Lange(re) tijd Korte tijd
Bijzonderheden In grote mate onafhankelijk van andere vermogens dan intellectuele Sterk afhankelijk van andere vermogens (taalvaardigheid, geheugen, concentratie en werkhouding) van het kind en het beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

iStock_000011220019Medium

overzicht

Resultaten in één oogopslag

Het niveau van de aanbevolen vervolgopleiding/ brugklas wordt in één afbeelding aan u gepresenteerd. 

Daarnaast worden uiteraard ook alle andere scores overzichtelijk weergegeven in het Talentenkompas rapport.

Onvergelijkbaar

Elk kind is anders! Talentenkompas geeft aan waar uw leerling zich prettig bij voelt en zijn/haar aandacht naar uitgaat: 

 • Wat past bij mij? 
 • Wat vind ik leuk om te doen?
 • Waar ben ik goed in? 
 • Waar ben ik onzeker over?

Vaak is dit een mix van dingen. Ook gebieden waar de aandacht minder naar uitgaat kunnen in het dagelijkse leven van belang zijn. Hier kan uw leerling wellicht wat hulp en steun gebruiken.

Over de test

iStock_000002426668Small

iStock_000001860717Small

Talentenkompas = meten met verschillende tests en vragenlijsten

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteitentests en drie persoonlijkheidsvragenlijsten en richt zich op:

 • Intellectuele vermogens
 • Persoonlijkheid
 • Sociaal-emotionele welbevinden
 • Interesses

De 10 onderdelen geven een multidimensioneel beeld van een leerling. Talentenkompas kijkt verder dan enkel intellectuele vermogens of het feitelijk kennisniveau van een leerling. Aspecten als werkhouding, sociaal-emotioneel welbevinden, interesses en gevoel van eigenwaarde worden tevens meegenomen in het onderzoek.

Niet alleen het verstand telt 

 

De indicatie die Talentenkompas geeft voor de best aansluitende vervolgopleiding is, in tegenstelling tot de CITO-toets, gebaseerd op de intellectuele vermogens van de leerling. Deze indicatie wordt aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben op het in de praktijk ook waarmaken van het niveau. Deze factoren kunnen het brugklasadvies versterken of matigen.

Deze vier factoren zijn:

 • Leer- en werkhouding 
 • Taakgerichtheid  
 • Geloof in eigen kunnen  
 • Thuisomgeving 

 

 

 

Redeneren met taal, cijfers en beelden

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid) 
 • Ruimtelijk inzicht
 • Logisch redeneren

Waarheid en waarde 


Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, o.a. wat betreft de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten. 

Bij de Talentenkompas afname gelden richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen. Meer hierover bij ‘Waar u rekening mee moet houden bij het invullen'. 

Hoe gaat het invullen?

Hoe lang is de leerling met het invullen bezig?


Het eerste onderdeel bevat de zeven capaciteitentests en duurt ongeveer een uur. Het tweede onderdeel, de drie persoonlijkheidsvragenlijsten, duurt ongeveer 50 minuten. De totale afname neemt circa 2 lesuren in beslag.  

Kan de leerling ook pauzeren of stoppen tussen de testen?

Jazeker. Het testsysteem onthoudt de ingevulde antwoorden en houdt ook de tijd bij. Als het nodig is, kan een leerling op elk moment stoppen of pauzeren. Echter, omwille van de concentratie van een leerling is het sterk aanbevolen dat hij/zij een testonderdeel in één keer afmaakt en pas pauzeert na de het afronden van test of vragenlijst.  

Waar u rekening mee moet houden bij het invullen

Legt u voor de test geen druk op de schouders van leerlingen. Het is belangrijk dat zij in een rustige omgeving ongestoord alle tests en vragenlijsten kunnen invullen. Probeer een ruimte te creëren waarin zij zo min mogelijk afgeleid kunnen worden en zich goed kunnen concentreren. Omwille van de betrouwbaarheid van de resultaten mogen leerlingen niet geholpen, voorgezegd of gestuurd worden bij het beantwoorden van de vragen.  

Dyslexie

Talentenkompas is geen instrument om dyslexie, discalculie, aandachtsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen te bepalen of op te sporen. 
De resultaten, bijvoorbeeld een score op de intellectuele capaciteiten die achterblijft bij de schoolprestaties die de leerling doorgaans levert, kunnen wel aanleiding zijn om dergelijke aspecten verder te onderzoeken. 

In de meeste gevallen kunnen kinderen met dyslexie prima Talentenkompas gebruiken. Houdt u er dan wel rekening mee dat zij langer over het invullen zullen doen dan de richttijden.
De scores op de intellectuele capaciteitentests kunnen negatiever uitvallen, omdat deze tests geschreven opdrachten bevatten en soms specifiek taalvaardigheid meten. In dit geval kunt de resultaten beschouwen als de minimale capaciteit.
Belangrijk om daarbij te weten, is dat de brugklas indicatie uitgaat van de scores van de leerling op de intellectuele capaciteiten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie. 

Hoe is Talentenkompas ontstaan?

Talentenkompas is ontwikkeld door psychologen van iScreen. Al ruim tien jaar ontwikkelen zij psychologische tests voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Inmiddels hebben meer dan 120.000 mensen de tests gemaakt. Bijzonder in het portfolio van iScreen zijn de specifieke tests (bijvoorbeeld een test voor reddingswerkers om het vermogen tot verwerken van stressvolle gebeurtenissen te meten) en de unieke samengestelde testseries (bijvoorbeeld de testserie ‘Competentie Matcher’ die competenties van werknemers in beeld brengt).

Talentenkompas is een voorbeeld van een instrument dat samengesteld is uit meerdere online tests en vragenliijsten. Kenmerkend voor de methodiek zijn drie elementen:

 • het meten op verschillende inhoudelijke gebieden (zoals persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en welbevinden) 
 • het meten met verschillende vraagstelling en antwoordcategorieën (soorten van tests) 
 • het combineren van de uitkomsten van deze metingen tot resultaten waaraan bedrijf, overheidsinstantie of school praktisch behoefte heeft, zoals competenties, talenten of schoolkeuzen 

De methodiek van Talentenkompas levert dus altijd maatwerk.

Talentenkompas helpt bij het uitbouwen waar een leerling goed in is, opbouwen waar interesses liggen en compenseren waar een kind minder talent heeft.

iStock_000016227076Medium